Menu


Veřejné zakázky

Nabízíme
 • Komplexní realizaci zadávacích řízení
 • Kontrolu dokumentace zadávacích řízení
 • Poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • Realizaci školení k veřejným zakázkám

Máme zkušenosti se zadávacími řízeními na dodávky, služby i stavební práce. Pracujeme dle pokynů a metodik relevantních operačních programů a interních směrnic zadavatelů. Připravujeme zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek i mimo režim zákona, a to jak pro veřejné zadavatele, tak pro soukromé firmy. Naše činnosti zahrnují zpracování zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení (způsobem odpovídajícím typu veřejné zakázky), vyřízení dotazů uchazečů, organizaci a řízení procesu otevírání nabídek, hodnocení a posouzení, výběr nejvhodnější nabídky, oznámení výsledků a úkony po podpisu smlouvy.

Komplexní realizace zadávacích řízení

Nabízíme odbornou a kvalifikovanou pomoc s celým průběhem zadávacího řízení od jeho přípravy po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem. Ve veřejné zakázce vystupujeme jako zástupce zadavatele, který zajistí svým klientům odborné zajištění průběhu výběrového řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicemi zadavatele a v souladu se závaznými metodickými pokyny v případě žadatelů o dotace.

Nabízíme tyto činnosti: 

 • Úvodní jednání a konzultace průběhu veřejné zakázky.
 • Příprava zadávací dokumentace a příloh ve spolupráci se zadavatelem.
 • Správa profilu zadavatele nebo jeho zřízení, pokud zadavatele profil nemá.
 • Řádné zahájení a vyhlášení výběrového řízení.
 • Příjem a administrace odpovědí na dotazy uchazečů ve spolupráci se zadavatelem.
 • Organizace a administrativní zajištění přijímání a otevírání nabídek.
 • Organizace jednání hodnoticí komise.
 • Příprava jednotlivých protokolů, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí zadavatele.
 • Vyrozumění uchazečů o výsledku výběrového řízení.
 • Řádné zveřejnění výsledků výběrového řízení po podpisu smlouvy.
 • Zpracování dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
 • Příprava podkladů ke kontrole pověřených osob relevantních subjektů (řídících orgánů operačních programů apod.)

Kontrola dokumentace zadávacích řízení

Nabízíme kontrolu dokumentů, které se týkají zadávacího řízení. Posoudíme, zda je dokumentace k zadávacímu řízení z hlediska výzvy (zadávací dokumentace), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice zadavatele o veřejných zakázkách, pokynů příslušného operačního programu apod. úplná a zda obsahuje všechny požadované informace.

Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Nabízíme konzultace všech záležitostí, které se mohou vyskytnout během zadávacího řízení i po jeho ukončení. Poskytujeme odbornou pomoc a navrhujeme možná řešení vzniklých situací.

Poradíme zadavatelům v tom, jak mají postupovat a jak řešit dané situace v zadávacích řízeních, pomůžeme se správným výběrem druhu řízení dle zadavatele, předpokládané hodnoty, druhu zakázky, operačního programu apod.

Realizace školení k veřejným zakázkám

Oddělení veřejných zakázek připravuje a provádí školení a semináře k problematice veřejných zakázek jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i mimo něj.

Termíny a obsah školení najdete v sekci školení.
Máte problém s veřejnou zakázkou?

Spolupracujeme