Cookies management by TermsFeed Generator
Menu

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Dotace bude směřovat na podporu vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu s cílem podpory rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků ZŠ s vyšším využíváním kontaktu s přírodou.

Příjem žádostí: 3. 10. 2022 (do vyčerpání alokace)

Alokace na výzvu: 100 mil. Kč

Maximální výše dotace: 500 000 Kč / projekt, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů

Způsobilý žadatelé: obce, předškolní zařízení (MŠ, lesní školky, dětské skupiny), ZŠ, SŠ, VOŠ, příspěvkové organizace ÚSC

Podporované aktivity: 

 • vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
 • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské či základní školy
 • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ, SŠ, VOŠ pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Způsobilé výdaje: 

 • projektová příprava, max. 30 000 Kč
 • terénní úpravy
 • zeleň (stromy, keře, bylinky, ...)
 • prvky na zadržování vody v krajině (nádrže, propustné povrchy, zasakování, apod.)
 • zelené střechy, stínící fasády
 • pěstitelské záhony
 • kompostéry
 • mobiliář - lavičky, sedáky, stoly, stínící plachty, ....
 • úkryty pro živočichy
 • demonstrační a didaktické prvky pro výuku EVVO, apod.

Nezpůsobilé výdaje: 

 • venkovní učebny
 • herní prvky
 • pocitové chodníky
 • proutěné stavby
 • oplocení
 • tunely
 • pódia, apod.  

Příjem žádostí bude probíhat do vyčerpání alokace, proto doporučujeme mít vše připravené před vyhlášením výzvu, nezbytná připravenost: 

 • návrh vybudování/úpravy zahrady včetně náčrtu a zanesení do KN, popis pořizovaných pomůcek
 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • položkový rozpočet akce
 • návaznost na školní vzdělávací program, EVVO
 • zapojení veřejnosti
 • pokud není žadatel vlastníkem, nájemní smlouvu na dobu minimálně 3 let od ukončení realizace projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření

Máme zkušenosti z předchozích výzev na přírodní zahrady, pomůžete se zpracováním návrhu přírodní zahrada a úspěšně dovedeme váš projekt k získání dotace. Kontaktovat nám můžete ZDE nebo na tel. 720 404 205. 

 

PRO FIRMY - INOVAČNÍ VOUCHERY OPTAK

30. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

PRO FIRMY - INOVACE OPTAK

30. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.  

PRO FIRMY - ÚSPORY ENERGIE OPTAK

29. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je snížení energetické náročnosti budov, výrobních a technologických provozů, modernizace rozvodů, a ostatní opatření vedoucí k efektivnímu nakládání s energií. 

PRO FIRMY - APLIKACE OPTAK

29. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ UČINNOSTI GASTRA, PRÁDELEN,...

24. 8. 2022

Cílem výzvy OPŽP je zvýšení energetické účinnosti ve veřejné infrastruktuře - v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

24. 8. 2022

Cílem výzvy č. 11 OPŽP je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře (vodohospodářská infrastruktura, kompostárny, apod.)

VÝSTAVBA A MODERNIZACE SBĚRNÝCH DVORŮ

22. 8. 2022

Dotace pro města a obce na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů z Operačního programu životního prostředí.

VÝSTAVBA, MODERNIZACE VODOVODNÍCH ŘÁDŮ, PŘIVADĚČŮ,

22. 8. 2022

Dotace pro obce z Operačního programu životního prostředí - Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

WEBINÁŘ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

27. 6. 2022 se uskutečnil webinář na téma odpadové hospodářství obcí a dotační příležitosti OPŽP 2021 - 2027, SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

VÝSTAVBA NOVÝCH VEŘEJNÝCH BUDOV

27. 6. 2022

OPŽP, specifický cíl 1.1.5 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy. 

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

24. 6. 2022

Dotace na komplexní snížení energetické náročnosti veřejných budov a technologických procesů, př. gastro provozů (školy, zdravotnická zařízení, sociální služby, ...), prádelen, apod. 

VYBUDOVÁNÍ /OBNOVA A REVITALIZACE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ

24. 6. 2022

Dotace na vybudování / obnovu a revitalizaci rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. 

Vyhlášení nové výzvy MPSV

20. 5. 2022

V rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášena nová výzva na Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb z materiálně-technické základy sociální služeb MPSV. 

 

IROP 2021 - 2027, Podporované aktivity

7. 3. 2022

IROP 2021 - 2027 bude vyhlašovat v květnu/červnu 2022 své první výzvy. Půjde o výzvy průběžné, klíčová bude včasná připravenost žádostí. Nabízíme bezplatné konzultace vašich projektových záměrů prostřednictvím formuláře ZDE, případně po domluvě na info@cep-rra.cz online, osobní konzultace. 

Hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích

17. 1. 2022

Od 12. 1. 2022 je možné podávat žádosti do výzvy 10_2021 Hospodaření s vodou v obcích, která má za cíl podpořit efektivní hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území, tj. zabránit jejímu masivnímu odtoku z území a eliminovat povodně prostřednictvím využití přírodě blízkých prvků. 

 

OPŽP+ 2021 - 2027

Prezentace z proběhlého webináře dne 15. listopadu 2021

na téma "Operařní program Životního prostředí v letech 2021 - 2027".

Národní program životního prostředí 2021 - 2023

Plán výzev a rámec podpory Národního programu životního prostředí

 

Dotační zpravodaj pro obce 9/2021

Nová zelená úsporám 2021 - 2030

Podpora obcí v Národních parcích

Zvýšení bezepčnosti dopravy a cyklostezky

Výsadba stromů 

Spolupracujeme