Cookies management by TermsFeed Generator
Menu

Národní program životního prostředí 2021 - 2023

Na období 2021 – 2023 budou v rámci Národního programu životního prostředí podporovány následující priority:

  • Boj se suchem a kvalita vod
  • Životní prostředí v lidských sídlech a zdraví
  • Ostatní aktivity zahrnující např. environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ochranu ozónové vrstvy a nakládání s autovlaky

Abyste si správně načasovali připravenost projektových záměrů na vyhlášení výzvy, předkládáme harmonogram plánovaných výzev: 

Prioritní téma: Boj se suchem a kvalita vod

2021

2022  

2023 

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce

3Q 2021

-

-

       

Soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV)

3Q 2021

-

-

Zpracování krajských plánů pro sucho

2Q 2021

-

-

Prioritní téma: Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví

2021

2022

2023

Přírodní zahrady

-

3Q 2022

-

Zelená stuha

-

1Q 2022

-

Obce v národních parcích - probíhá příjem žádostí

3Q 2021

-

3Q 2023

Ozdravné pobyty

-

2Q 2022

-

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

4Q 2021

4Q 2022

 

Výsadba stromů – probíhá příjem žádostí

3Q 2021            

-

-

Odstraňování nepovolených skládek

4Q 2021

-

-

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů

4Q 2021

-

-

Ostatní podporované aktivity

2021

2022

2023

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Pilíře EVVO

-

-

1Q 2023

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Národní síť EVVO

-

2Q 2022

-

Podpora systému pro zpracování autovraků

4Q 2021

-

4Q 2023

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

3Q 2021

-

-

Ochrana ozónové vrstvy Země

-

1Q 2022

-

Podpora opatření vyplývajících ze schválených PZKO

1Q 2021

-

-

Kofinancování a předfinancování OPŽP

3Q 2021

-

-

 

Konkrétní aktivity, které budou podporovány, blíže specifikuje Rámec Národního programu životního prostředí 2021 – 2023.

Žádosti budou podávány prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP).

Zdroj: www.narodniprogramzp.cz

PRO FIRMY - INOVAČNÍ VOUCHERY OPTAK

30. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

PRO FIRMY - INOVACE OPTAK

30. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.  

PRO FIRMY - ÚSPORY ENERGIE OPTAK

29. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je snížení energetické náročnosti budov, výrobních a technologických provozů, modernizace rozvodů, a ostatní opatření vedoucí k efektivnímu nakládání s energií. 

PRO FIRMY - APLIKACE OPTAK

29. 8. 2022

Cílem výzvy OPTAK je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ UČINNOSTI GASTRA, PRÁDELEN,...

24. 8. 2022

Cílem výzvy OPŽP je zvýšení energetické účinnosti ve veřejné infrastruktuře - v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

24. 8. 2022

Cílem výzvy č. 11 OPŽP je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře (vodohospodářská infrastruktura, kompostárny, apod.)

VÝSTAVBA A MODERNIZACE SBĚRNÝCH DVORŮ

22. 8. 2022

Dotace pro města a obce na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů z Operačního programu životního prostředí.

VÝSTAVBA, MODERNIZACE VODOVODNÍCH ŘÁDŮ, PŘIVADĚČŮ,

22. 8. 2022

Dotace pro obce z Operačního programu životního prostředí - Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

WEBINÁŘ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

27. 6. 2022 se uskutečnil webinář na téma odpadové hospodářství obcí a dotační příležitosti OPŽP 2021 - 2027, SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

VÝSTAVBA NOVÝCH VEŘEJNÝCH BUDOV

27. 6. 2022

OPŽP, specifický cíl 1.1.5 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy. 

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

24. 6. 2022

Dotace na komplexní snížení energetické náročnosti veřejných budov a technologických procesů, př. gastro provozů (školy, zdravotnická zařízení, sociální služby, ...), prádelen, apod. 

VYBUDOVÁNÍ /OBNOVA A REVITALIZACE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ

24. 6. 2022

Dotace na vybudování / obnovu a revitalizaci rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. 

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

24. 6. 2022

Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, je zaměřená na podporu vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu s cílem podpory rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků ZŠ s vyšším využíváním kontaktu s přírodou. 

Vyhlášení nové výzvy MPSV

20. 5. 2022

V rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášena nová výzva na Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb z materiálně-technické základy sociální služeb MPSV. 

 

IROP 2021 - 2027, Podporované aktivity

7. 3. 2022

IROP 2021 - 2027 bude vyhlašovat v květnu/červnu 2022 své první výzvy. Půjde o výzvy průběžné, klíčová bude včasná připravenost žádostí. Nabízíme bezplatné konzultace vašich projektových záměrů prostřednictvím formuláře ZDE, případně po domluvě na info@cep-rra.cz online, osobní konzultace. 

Hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích

17. 1. 2022

Od 12. 1. 2022 je možné podávat žádosti do výzvy 10_2021 Hospodaření s vodou v obcích, která má za cíl podpořit efektivní hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území, tj. zabránit jejímu masivnímu odtoku z území a eliminovat povodně prostřednictvím využití přírodě blízkých prvků. 

 

OPŽP+ 2021 - 2027

Prezentace z proběhlého webináře dne 15. listopadu 2021

na téma "Operařní program Životního prostředí v letech 2021 - 2027".

Dotační zpravodaj pro obce 9/2021

Nová zelená úsporám 2021 - 2030

Podpora obcí v Národních parcích

Zvýšení bezepčnosti dopravy a cyklostezky

Výsadba stromů 

Spolupracujeme