Menu

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Cílem je: opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Zahájení příjmu žádostí: leden 2021

Podporované aktivity:

  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, nástupiště linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (bezbariérové) a autobusových zálivů
  • přechody pro chodce navazující na chodníky, podchody, lávky
  • světelné signalizační zařízení a nasvětlení bezbariérového přechod pro chodce
  • úpravy vjezdů do obce (dopravní ostrůvky, zúžení komunikace, středový dělící pás)
  • informativní měřice rychlosti vozidel (bez možnosti následného sankcionování)

Příjemce dotace: 

  • Obce, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část).

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

OPŽP - 146. výzva: Energetické úspory

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 146. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie"

Spolupracujeme