Menu

OPŽP - 144. výzva: Povodňová ochrana

Cílem je: omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Zahájení příjmu žádostí: 3. února 2020

Ukončení příjmu žádostí: 11. ledna 2021

Podporované aktivity:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (tůně, koryta, mokřiny, povodňové parky…)
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení, dešťové zahrady, podzemní vsakovací zařízení, retenční nádrže, akumulační podzemní nádrže
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, budování propustných zpevněných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (bezpečnostní opatření)

Příjemce dotace: 

 • kraje a obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu, 
 • státní podniky a organizace...

Výše dotace: 95 % způsobilých výdajů

OPŽP - 149. výzva: Protipovodňová opatření

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 149. výzva: Podpořit preventivní protipovodňová opatření"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

Nadace ČEZ - Krizová pomoc 2020

Byla vyhlášena nová výzva „Nadace ČEZ - Krizová pomoc pro boj s pandemií COVID-19"

NPŽP - výzva 2/2018: Pitná voda

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 2/2018: Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce"

OPŽP - 146. výzva: Energetické úspory

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 146. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie"

Spolupracujeme