Menu

NPŽP - výzva 2/2018: Pitná voda

Cílem je: zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě a vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.

Zahájení příjmu žádostí: 4. května 2018

Ukončení příjmu žádostí: 18. prosince 2020

Podporované aktivity:

  • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.),
  • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Příjemce dotace: 

  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace: 60 - 80 % způsobilých výdajů

OPŽP - 149. výzva: Protipovodňová opatření

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 149. výzva: Podpořit preventivní protipovodňová opatření"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

Nadace ČEZ - Krizová pomoc 2020

Byla vyhlášena nová výzva „Nadace ČEZ - Krizová pomoc pro boj s pandemií COVID-19"

OPŽP - 144. výzva: Povodňová ochrana

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 144. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

a hospodaření se srážkovými vodami"

OPŽP - 146. výzva: Energetické úspory

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 146. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie"

Spolupracujeme