Menu

SFBR – Regenerace veřejných prostranství

Cílem je: přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Zahájení příjmu žádostí: 18. říjen 2019

Ukončení příjmu žádostí: 18. prosinec 2020

Podporované aktivity:

  • výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
  • výstavba protihlukových stěn,
  • výstavba nebo rekonstrukce odstavných či parkovacích státní,
  • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
  • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
  • oprava či doplnění veřejného osvětlení,
  • realizace místních protipovodňových opatření,
  • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
  • úprava veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
  • výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem  a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

Příjemce dotace: obec

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

 

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020"

MZE - Kulturní a venkovské prvky

Byla vyhlášena nová výzva MZE "Údržba a obnova stávajících kulturních a venkovských prvků pro rok 2020"

MMR - Demolice budov

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2020"

MMR - Studie a analýza brownfieldů

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Podpora studií a analýz možnosti využití vybraných brownfielldů 2020"

MMR - Územní plány 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 2020"

MMR - Odstraňování bariér 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 

a v budovách městských a obecních úřadů"

MMR - Cestovní ruch 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruch pro rok 2020"

 

MMR - Technická infrastruktura 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR „Technická infrastruktura 2020"

MMR - Podporované byty 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR „Podporované byty 2020"

MMR - Bytové domy bez bariér 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR „Bytové domy bez bariér 2020"

NPŽP - výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace"

NPŽP - výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)"

NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady"

Spolupracujeme